Vores klare fornemmelse er at der i blandt forhandlere ikke hersker tvivl om det salgs- og servicepotentiale Quick Commerce indeholder. Det lader alligevel til at der i vores lille land skal flere firstmovere på banen før vi når til det punkt, hvor hjemmelevering indenfor 1–3 timer er ligeså normalt, som det at kunne shoppe online. Markedstrenden står imidlertid klart, når vi retter et blik ud mod resten af verden (heriblandt Tyskland, Spanien, Sydamerika, Mellemøsten m.fl.) …

doorhub

Making delivery simple as breathing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store